EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Ramowy Rozkład Dnia

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do podstawy programowej. Podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

• co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),

• co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),

• jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,

• pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Podstawa programowa w Niepublicznym Przedszkolu „Europrymusek” realizowana w godzinach 8:00 – 13:00

6:30 – 8:30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zbieramy się w sali przedszkolnej. Witamy się ze wszystkimi, z uśmiechem rozpoczynamy zabawę. Wybieramy to co nas interesuje układamy puzzle, klocki, bawimy się w kąciku domowym, plastycznym. Pani organizuje nam zabawę ruchową lub zabawę przy muzyce.

8:30 – 9:00 – ŚNIADANIE

Przygotowujemy się do śniadania. Uczymy się samodzielnie korzystać z toalety, samodzielnie myjemy ręce. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję. Samodzielnie zjadamy śniadanie, odnosimy naczynia na wyznaczone miejsce .

9:00 – 9:30 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

To czas w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Wzbogacamy swoje wiadomości uczestnicząc w zajęciach kierowanych przez Panią – malujemy, lepimy, tańczymy, liczymy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych i badawczych. Uczymy się wierszy i piosenek, słuchamy bajek i opowiadań oraz rozwiązujemy zagadki. Zajęcia prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielkę w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g następujących obszarów edukacyjnych:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, którym mowa w ustawie z dn.6 stycznia 2005r o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

9:30 – 10:45 – POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Świeże powietrze to zdrowie, dlatego jest to czas na zabawy na podwórku przedszkolnym. Często też spacerujemy po okolicy, obserwujemy i poznajemy otaczającą nas przyrodę. Podczas pobytu na świeżym powietrzu zwracamy uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń terenowych i na przestrzeganie ustalonych zasad.

10:45 – 11:45 – ZABAWA

To nasz czas na zabawę w kącikach zainteresowań, każdy z nas bawi się w to co lubi najbardziej. Pamiętamy o formach grzecznościowych podczas zabawy, o utrzymywaniu porządku, o odkładaniu zabawek na miejsce.

11:45 – 12:15 – OBIAD

Przygotowujemy się do obiadu. Korzystamy z toalety i dokładnie myjemy ręce, wspólnie nakrywamy do stołu. Uczymy się posługiwać łyżką i widelcem. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję. Zwracamy uwagę na dokładne żucie pokarmów, oraz utrzymanie czystości na stoliku.

12:15 – 13:00 – RELAKSACJA

Korzystamy z toalety i myjemy ręce. Słuchamy bajek, opowiadań lub muzyki relaksacyjnej.

13:00 – 14:00 – ZABAWY I ZAJĘCIA DODATKOWE

Uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Bawimy się według własnej inicjatywy w kącikach tematycznych, konstrukcyjnych, plastycznym. Pani organizuje nam zabawy integracyjne, zabawy przy muzyce.

14:00 – 14:30 – PODWIECZOREK

Zjadamy podwieczorek. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję.

14:30 – 17:30 – ZABAWA I ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PANIĄ

Bawimy się w zależności od pogody w sali lub na powietrzu. Podczas zabaw przestrzegamy form grzecznościowych proszę, dziękuję, przepraszam. Po skończonej zabawie odkładamy zabawki na miejsce. Pani pomaga dzieciom nieśmiałym i tym które nie potrafią samodzielnie się bawić, rozmawia z rodzicami.