EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Programy

Zosia Samosia i przyjaciele

Zosia Samosia i przyjaciele to program, którego celem jest kształtowanie czynności samoobsługowych u przedszkolaków. W programie tym nacisk kładziony jest przede wszystkim na ukształtowanie, rozwinięcie u dzieci zaradności, umiejętności wykonywania różnego rodzaju czynności, przede wszystkim samoobsługowych bez pomocy osób dorosłych. Bardzo ważne jest aby jak najwcześniej rozpocząć pracę nad zaradnością, samodzielnością dzieci, zamiast ciągłego ich wyręczania. Wykorzystywać naturalną ciekawość dzieci, ich chęć do towarzyszenia i pomagania osobom dorosłym w codziennych sytuacjach, co sprawia maluchom wiele radości, a także chęć do samodzielności w zakresie samoobsługi.

Do zachowań nawykowych, które warto kształtować u dzieci zaliczamy:

-Pomaganie innym;

-Dbałość o to, aby rzeczy były na swoim miejscu;

-Nawyk poszanowania czyjegoś wysiłku, a także dbania o to, aby innym nie sprawiać kłopotów;

-Nawyk właściwego zachowania się przy stole i kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu;

-Nawyk bezkonfliktowego układania się do snu;

-Nawyk radosnego budzenia się;

-Nawyk właściwego zachowania się podczas korzystania z toalety;

-Nawyk samodzielnego rozbierania i ubierania się, a także dbania o swoje ubrania.

Nie ma dobrych relacji bez edukacji

W programie tym główny nacisk kładziony jest na przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej zachowania w kontaktach z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi w różnych miejscach : w domu, w przedszkolu, w kinie i teatrze, na ulicy. Główne cele programu to:

-Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem w którym dziecko wzrasta.

-Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata.

-Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

-Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie.

-Kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób.

-Poznanie i stosowanie zasad savoir – vivreu.

-Nauka kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach.

-Ograniczenie zachowań agresywnych.

Program ten będzie realizowany poprzez:

-Zajęcia organizowane dla całej grupy, z wykorzystaniem ilustracji, literatury oraz piosenek.

-Zabawy dowolne oraz tematyczne.

-Zabawy i zajęcia podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu.

-Zajęcia praktyczne.

-Zabawy i gry dydaktyczne.

-Inscenizację utworów.

-Współpracę z rodzicami, m.in.: zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, różnego rodzaju imprezy oraz uroczystości ( urodziny,imprezy integracyjne) dni otwarte w przedszkolu, zajęcia otwarte dla rodziców.

Smerfne czytanie

Jest to program z zakresu edukacji czytelniczej, opierającej się głównie na wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury w pracy z dziećmi. W wieku przedszkolnym szczególnie ważne jest głośnie czytanie dzieciom, będące w zasięgu każdego z nas. To właśnie ono warunkuje późniejsze zainteresowanie literaturą. Celem programu jest: Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy, budzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie fantazji dziecka, kształcenie poprawnych wypowiedzi i umiejętności wyrażania myśli, rozwijanie mowy dziecka, przygotowanie do nauki czytania i pisani, Wzbogacanie zakresu pojęć. Program ten będzie realizowany poprzez: Czytanie tekstów bajek, baśni i opowiadań (współpraca z rodzicami w celu aktywnego włączenia ich w przebieg programu, zapraszanie dyrektora i nauczycieli z innych grup przedszkolnych)

-Wykorzystywanie teatrzyku kukiełkowego

-Wspólne zakładanie kącika ulubionych książek

-Analiza tekstu, próby oceny bohaterów.

-Oglądanie ilustracji.

-Rozpoznawanie postaci i pokazywanie na obrazkach

-Układanie historyjek obrazkowych

-Wykorzystanie nowoczesnej techniki – w kąciku „słucham bajek”, (magnetofon, kasety i płyty CD )

-Organizowanie zgaduj-zgaduli w formie zabawowej na temat znajomości treści znanych książek, ich bohaterów

-Wykonanie zakładek

-Zorganizowanie konkursu rodzinnego „Moja własna książeczka”

W krainie liczb

Jest ot koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę. Opracowana została przez G. Friedrich, V. de Galgóczy i B. Schindelhauer. „Kraina liczb” to zestaw zawierający piosenki oraz bajki o liczbach, zabawy ruchowe, zabawy matematyczne oraz różnego rodzaju wyliczanki . W „Krainie liczb” spotykamy Liczbową drogę, Miasto liczb, domy i wieże, liczbowe ogrody. Kraina ta ma również swoich szczególnych mieszkańców , którymi są liczby od 1 do 10. Celem koncepcji jest zaciekawienie dziecka kierunkiem kształcenia, jakim jest matematyka.

Odmienna metoda nauki czytania I. Majchrzak

Jest to program edukacyjny, którego głównym celem jest wczesne kształcenie umiejętności czytania. Program wprowadza dziecko w świat liter, a napisane przez nauczyciela imię dziecka jest kluczem otwierającym świat pisma.

Popołudnie z książką

Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie dziecka do częstego obcowania z książką, do czytania książek wspólnie z rodzicami. Czytanie książek przez osobę dorosłą jest zachętą dla dziecka do samodzielnego czytania, a jednocześnie ważnym czynnikiem wpływającym na związek emocjonalny z osobą czytającą.

W plastycznej krainie

Celem programu jest próba wychowanie dziecka, które jest obdarzone inwencja, wyobraźnią, dziecka twórczego. Dziecka, które potrafi zauważyć otaczający go piękny świat i potrafi za pomocą określonych sposobów i form wyrazić, przedstawić to w wykonywanych przez siebie pracach plastycznych.