EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Rekrutacja

Opłata za przedszkole

Działalność przedszkola finansowana jest przez Urząd Miasta w Białymstoku oraz rodziców w formie comiesięcznej odpłatności. Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8:00 do 13:00 jest bezpłatny.

  1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5-godzinny czas  bezpłatnego nauczania, wychowania  jest w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  2. Opłata za wyżywienie -  dzienna stawka żywieniowa w wysokości 8,00 zł.  Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  3. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola rodzic opłaca bezzwrotne wpisowe
    w wysokości 350 zł.

Placówka zapewnia dzieciom  możliwość uczestniczenia w  zajęciach dodatkowych: nauka języka angielskiego, rytmika,  zajęcia logopedyczne, nauka gry w szachy,nauka gry w warcaby,  zajęcia komputerowe. Udział w tych zajęciach jest bezpłatny.

Rekrutacja

Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i na podstawie kart zgłoszeń.
1. Termin rekrutacji ustala Miasto Białystok
2. Pierwszeństwo przyjęcia do Niepublicznego Przedszkola „Europrymusek” przysługuje:
a) dzieciom  6-letnim, odbywającym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
b) dziecku rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego;
c) dzieciom matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
d) dziecku w rodzinie zastępczej;
e) dziecku obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;
f) rodzeństwu dzieci uczęszczających do przedszkola;
g) dzieciom, których rodzice spełniają kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola;
h) dziecku z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci);
i) dziecku, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
j) rodzeństwu zgłaszanemu do tego samego przedszkola;
k) dziecku z rodziny wskazanej przez rejonowego pracownika socjalnego, zagrożonemu umieszczeniem w zastępczych formach opieki;
3. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola konieczne jest podpisanie umowy korzystania z usług placówki.
4. Rodzice wychowanków uczęszczających do przedszkola nie muszą ponownie ubiegać się o przyjęcie dziecka, kontynuacja pobytu w przedszkolu następuje poprzez zgłoszenie pisemne woli zapewnienia dziecku pobytu na kolejny rok szkolny.

Jak do nas dojechać:


Wyświetl większą mapę